Algemene leveringsvoorwaarden

Artikel 1 – Offertes

Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

Artikel 2 – Opdrachten

2.1 De opdrachtgever draagt het risico voor de door hem aan de leverancier ter beschikking gestelde objecten. De aansprakelijkheid van de leverancier strekt zich slechts uit tot schade direct voortvloeiende uit de afhandeling van de order, tot een bedrag van ten hoogste de transactiewaarde; voor vervolgschade kan geen verantwoordelijkheid worden aanvaard.

2.2 Door het geven van een opdracht tot verveelvoudiging of reproductie van door de Auteurswet of enig eigendomsrecht beschermde objecten verklaart de opdrachtgever dat geen inbreuk op het auteursrecht van derden wordt gemaakt en vrijwaart hij de leverancier in en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financiële als andere, uit de verveelvoudiging of reproductie voortvloeiende. Ook in het geval dat uit de verveelvoudiging of reproductie financiële verplichtingen tegenover de auteur of diens rechtverkrijgenden voortvloeien, komen deze voor rekening van de opdrachtgever.

2.3 De originelen worden zorgvuldig behandeld. Voor eventuele schade welke bij de bewerking zou kunnen ontstaan, kan geen verantwoordelijkheid worden aanvaard.

2.4 De afgifte van de originelen, waaronder ook worden verstaan zogenoemde digitale informatiedragers, en van de gemaakte kopieën geschiedt desgewenst tegen teruggave van een door de leverancier verstrekt ontvangstbewijs. Of de aanbieder van het ontvangstbewijs gerechtigd is de stukken in ontvangst te nemen valt buiten zijn beoordeling en verantwoordelijkheid.

Artikel 3 – Uitvoering opdrachten

3.1 De met de leverancier overeengekomen leveringstermijnen zijn door de opdrachtgever steeds als approximatief en nimmer als fatale termijnen aan te merken, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

3.2 Indien de originelen en/of kopieën niet worden afgehaald, bewaart de leverancier deze zes weken, te rekenen vanaf de datum van bestelling. Voor schade welke uit het bewaren mocht ontstaan, kan door hem geen verantwoordelijkheid worden aanvaard.

3.3 Vrachten en porti zijn voor rekening van de opdrachtgever, tenzij tevoren anders is overeengekomen.

3.4 Bij maatvast werk wordt de juiste instelling gegarandeerd. Maatverschillen als gevolg van krimpen of rekken van de te gebruiken materialen zijn evenwel niet steeds te vermijden en kunnen geen reden voor afkeuring zijn.

3.5 Storingen in het bedrijf ten gevolge van overmacht, als hoedanig o.a. zullen gelden: oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, stremmingen in het vervoer, stagnatie in of stopzetten van leveringen door openbare nutsbedrijven, gebrek aan brandstoffen, brand, machinebreuk en andere ongevallen, arbeidsconflicten en inbraak waardoor produceren onmogelijk wordt, maatregelen van overheidswege, niet levering van noodzakelijke materialen en half fabrikaten aan leverancier door derden en andere onvoorziene omstandigheden, ook in het land van herkomst van materialen en halffabrikaten, welke de normale bedrijfsgang storen en de uitvoering van een order vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken, ontslaan de leverancier van het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn of van zijn leveringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, schade en interesten kan doen gelden. Bij stijging van de prijzen van materialen en halffabrikaten die voor de uitvoering van de order nodig zijn, verandering van lonen, ernstige wijzigingen in de valutaverhoudingen en dergelijke omstandigheden, zich voordoende na aanvaarding van een order, is de leverancier gerechtigd de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen.

Artikel 4 – Reclames

Eventuele reclames inzake de geleverde goederen of de in rekening gebrachte prijs, moeten binnen acht dagen na ontvangst van de goederen respectievelijk van de factuur schriftelijk ter kennis van de leverancier zijn gebracht. Indien binnen acht dagen zulke reclames niet door de leverancier zijn ontvangen, wordt de opdrachtgever geacht met de geleverde goederen en de gefactureerde prijs te hebben ingestemd.

Artikel 5 – Betaling

5.1 Leveringen geschieden tegen contante betaling. Indien anders is overeengekomen dient betaling te geschieden, zonder enige aftrek, binnen 20 dagen na factuurdatum. Bij latere betaling, ook indien de leverancier daarmede heeft ingestemd, is de opdrachtgever voor elke maand of gedeelte daarvan de wettelijke rente van het factuurbedrag verschuldigd.

5.2 Wanneer opdrachten worden verstrekt voor rekening van derden, kan de opdrachtgever geen aanspraak maken op kosteloze afzonderlijke of gesplitste facturering aan deze derden.

5.3 Wanneer opdrachten worden verstrekt voor rekening van derden, blijft de opdrachtgever, ook indien met inachtneming van het bepaalde in artikel 5.2 rechtstreeks aan die derden wordt gefactureerd, aansprakelijk voor de voldoening van de vorderingen.

5.4 Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, gemaakt met betrekking tot de invordering van het door de opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde, zijn voor rekening van de opdrachtgever; zij worden op minimaal 15 % van het betrokken bedrag gefixeerd en zullen tenminste € 50, – bedragen.

Artikel 6 – Geschillen

6.1 Op alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op alle nadere overeenkomsten welke daaruit voortvloeien, is Nederlands recht van toepassing.

6.2 Geschillen zullen bij uitsluiting van andere gerechtigden en instanties worden voorgelegd aan de terzake bevoegde rechter in het arrondissement Breda, tenzij wettelijke bepalingen zich daartegen verzetten.

Artikel 7 – Toepasselijkheid

7.1 Door het geven van een order erkent de opdrachtgever deze leveringsvoorwaarden te kennen en er genoegen mede te nemen, indien zij hem althans tevoren waren medegedeeld of indien er bij de offerte en/of orderbevestiging naar werd verwezen, dan wel indien zij in het bedrijf van leverancier op een voor opdrachtgevers duidelijk zichtbare plaats zijn opgehangen. Wanneer in een bevestiging van de opdrachtgever bepalingen of voorwaarden voorkomen welke in strijd zijn met deze leveringsvoorwaarden, kunnen deze niet worden erkend. De opdrachtgever kan zich hierbij niet beroepen op het zogenoemde gewoonterecht. Bij samentreffen van door de opdrachtgever gebezigde uniforme inkoopvoorwaarden en de onderhavige leveringsvoorwaarden zullen de laatste prevaleren.

7.2 Wij behouden ons het recht voor deze voorwaarden aan te passen zonder voorgaande kennisgeving. Wij zijn gehouden wijzigingen schriftelijk toe te zenden alvorens zij toepasselijk zijn op de bestaande overeenkomsten. Zonder reklamering binnen 14 dagen na verzending van de wijziging, worden de wijzigingen geacht te zijn geaccepteerd door de wederpartij.

7.3 Deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden zijn van kracht met ingang van 1 mei 2001 en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Brabant te Tilburg onder nummer 4252